Praha,
03
Únor
2023
|
13:00
Europe/Amsterdam

Bridgestone získal certifikaci SBT pro své cíle v oblasti snižování emisí CO2

·         Bridgestone obdržel od iniciativy SBT (SBTi) certifikaci SBT (Science Based Target) pro své cíle ohledně snížení emisí CO2 do roku 2030

·         Společnost Bridgestone urychluje iniciativy směřující k realizaci jejího rámce pro trvale udržitelné podnikání, který zajišťuje propojení mezi aktivitami v oblasti trvalé udržitelnosti a podnikáním přispívající k uhlíkové neutralitě a cirkulární ekonomice napříč celým hodnotovým řetězcem

·         Toto úsilí je v souladu s korporátní iniciativou „Bridgestone E8 Commitment“, která urychluje transformaci na společnost nabízející trvale udržitelná řešení

 

 

Společnost Bridgestone Corporation oznámila, že iniciativa Science Based Targets (SBTi)*1 schválila její cíle pro snížení emisí CO2 do roku 2030 stanovené pro celý koncern Bridgestone Group (Bridgestone).*2

SBTi uděluje certifikaci společnostem, které si stanovily cíle pro snižování emisí skleníkových plynů na základě vědeckých poznatků. Tyto cíle musí pokrývat období od 5 do 10 let a dosahovat úrovně dojednané v Pařížské dohodě.*3

Bridgestone získal certifikaci SBT pro svůj střednědobý cíl snížení emisí CO2 do roku 2030 (rámec 1, 2 a rámec 3). Bridgestone usiluje o dosažení svého cíle v podobě uhlíkové neutrality důsledným zvětšováním svých aktivit ke snižování a minimalizaci emisí CO2 s důrazem na rychlou a výraznou redukci emisí. Bridgestone se proto snaží nepřetržitě zvyšovat energetickou hospodárnost svých výrobních aktivit a současně zintenzivňuje využívání energií z obnovitelných zdrojů. Bridgestone přitom usiluje o snižování emisí CO2 napříč hodnotovým řetězcem a v rámci celého životního cyklu produktů, který sahá od získávání surovin přes prodej a používání produktu až po jeho opětovné využití a recyklaci. Bridgestone si také již sedm let udržuje hodnocení 
A- nebo vyšší od CDP*4, které dokládá vynikající přístup k boji proti změně klimatu.

Následující přehled uvádí konkrétní příklady aktivit společnosti Bridgestone:

Minimalizace emisí CO2

Ø  Podpora zelených a chytrých výrobních závodů

Dlouhodobá strategická aspirace 2030*5, kterou Bridgestone oznámil v srpnu 2022, popisuje úsilí společnosti Bridgestone zaměřené na podporu zelených a chytrých výrobních závodů. Bridgestone konkrétně hodlá v roce 2023 odebírat více než 50 % energie (elektřiny) z obnovitelných zdrojů. Kromě toho si také stanovil výzvu dosáhnout do roku 2030 téměř 100% podílu energie z obnovitelných zdrojů. Bridgestone již přešel na odběr elektrické energie výhradně z obnovitelných zdrojů ve všech výrobních závodech provozovaných společností Bridgestone EMIA v Evropě, ve čtyřech výrobních závodech v Japonsku (Hikone, Shimonoseki, Tosu a Kitakyushu) a dvou výrobních závodech v Číně (Tianjin a Wuxi). Bridgestone také začal využívat elektrickou energii ze solárních elektráren ve výrobních závodech v Thajsku, USA a Evropě.

Zvětšování příspěvků ke snižování emisí CO2

Ø  Pneumatiky pro elektromobily vybavené inovativní technologií „ENLITEN®

Bridgestone rozšiřuje své úsilí dodávat pneumatiky s inovativní technologií ENLITEN, která nabízí novou prémiovou úroveň pro éru elektromobilů a poskytuje nejlepší možné ekologické i provozní vlastnosti. Tato technologie pomáhá prodlužovat dojezd a zvyšovat provozní hospodárnost elektromobilů snižováním valivého odporu pneumatik. Pneumatiky vybavené technologií ENLITEN lze také individuálně optimalizovat, aby poskytovaly provozní vlastnosti požadované pro jednotlivé modely s elektrickým pohonem. Technologie ENLITEN se může uplatnit například ke snížení hmotnosti pneumatiky nebo k šetrnějšímu využívání přírodních zdrojů prostřednictvím vyšší odolnosti vůči opotřebení. Bridgestone podporuje technologií ENLITEN bezpečnou mobilitu s pocitem jistoty a současně významně přispívá k trvalé udržitelnosti snižováním emisí CO2 a efektivnějším využíváním přírodních zdrojů.

Ø  Rozšíření nabídky řešení pro mobilitu

Bridgestone poskytuje řešení pro mobilitu, která pomáhají zkracovat prostoje vozidel. Tato řešení využívají digitální technologie schopné předvídat provozní vlastnosti vozidla a opotřebení pneumatiky. Digitalizace kromě toho umožňuje nabízet široké skupině zákazníků také velmi efektivní služby pro výměnu a údržbu pneumatik. Bridgestone nejenže podporuje bezpečnou mobilitu s pocitem jistoty, ale také vyvíjí a rozšiřuje svou nabídku řešení, která přispívají ke snižování emisí CO2 ve fázi používání zákazníkem a pomáhají maximalizovat produktivitu a ekonomickou hodnotu.

Ø  Větší důraz na zapojení dodavatelů

Bridgestone v roce 2021 částečně upravil své globální zásady pro trvale udržitelný nákup. Mezi přijaté změny patří lepší utváření iniciativ směřujících k uhlíkové neutralitě. Bridgestone vysvětluje své zásady dodavatelům v různých regionech, v nichž působí. Tím je zajištěno, aby dodavatelé správně chápali všechny zásady a aktivity společnosti Bridgestone. Bridgestone bude v souladu s těmito zásadami i nadále spolupracovat se svými dodavateli na snižování emisí CO2 v té části dodavatelského řetězce, která zajišťuje získávání a těžbu surovin.

Více informací naleznete v kapitole Bridgestone 3.0 Journey a v oddílu o trvalé udržitelnosti na webových stránkách společnosti Bridgestone.*6

Trvalá udržitelnost je základem managementu a podnikání společnosti Bridgestone, která usiluje o realizaci své vize „pokračovat na cestě do roku 2050 v poskytování hodnoty společnosti a zákazníkům jako firma nabízející trvale udržitelná řešení“. Bridgestone urychluje iniciativy, které přispívají k realizaci uhlíkové neutrality a cirkulární ekonomiky, a rozvíjí svůj rámec pro trvale udržitelné podnikání, který zajišťuje propojení mezi aktivitami v oblasti trvalé udržitelnosti a podnikáním napříč celým hodnotovým řetězcem, a to ve všech fázích „výroby a prodeje“, „používání“ a „recyklace“ svých bezkonkurenčních produktů (dan-totsu).

Uvedené snahy společnosti Bridgestone jsou v souladu se závazky „Energy (energie): Závazek realizovat společnost s uhlíkově neutrální mobilitou“, „Ecology (ekologie): Závazek rozvíjet technologie a řešení pro trvale udržitelné pneumatiky, které zachovají životní prostředí pro budoucí generace“ a „Economy (ekonomika): Závazek maximalizovat ekonomickou hodnotu mobility a podnikatelských činností“, které jsou definovány v korporátní iniciativě „Bridgestone E8 Commitment“.*7

Iniciativa „Bridgestone E8 Commitment“ slouží jako vodítko pro urychlení transformace společnosti Bridgestone, která považuje za svůj závazek realizovat trvale udržitelnou společnost vytvářením hodnoty společně se zaměstnanci, společností, partnery a zákazníky, a dosahovat tak trvalé udržitelnosti a současně i obchodního růstu.

 

*1        Iniciativa Science Based Targets (SBTi)

SBTi je mezinárodní iniciativa, která přesvědčuje společnosti, aby si stanovovaly cíle pro snižování emisí skleníkových plynů na základě vědeckých důkazů, a přispívaly tak k naplnění cílů Pařížské dohody. Na řízení této iniciativy se podílí CDP, mezinárodní nevládní organizace, která podporuje zveřejňování informací o ekologii; World Wide Fund for Nature Inc.; nezisková organizace World Resources Institute; a iniciativa Global Impact pod záštitou Organizace spojených národů.

*2        Krátkodobé cíle schválené iniciativou SBTi

https://www.bridgestone.com/responsibilities/environment/reduce_co2/operations/

*3        Pařížská dohoda je právně závazná mezinárodní smlouva o změně klimatu. Jejím cílem je udržet nárůst průměrné globální teploty výrazně pod hranicí 2 °C v porovnání s předprůmyslovou úrovní a vynaložit veškeré úsilí, aby teplota vzrostla maximálně o 1,5 °C nad předprůmyslovou úroveň.

*4        CDP je mezinárodní nevládní organizace, která shromažďuje a zveřejňuje ekologické informace týkající se firem a měst. CDP na základě žádostí institucionálních investorů, firem a dalších organizací přesvědčuje organizace, aby zveřejňovaly informace, které se týkají změny klimatu, emisí skleníkových plynů, hospodaření s vodou a dalších ekologických problémů. CDP vykonává v těchto organizacích také vlastní šetření a zveřejňuje jejich hodnocení.

*5        Dlouhodobá strategická aspirace 2030 – Bridgestone 3.0 Journey – plán stát se odolnou, „excelentní“ společností Bridgestone

https://www.bridgestone.com/ir/library/strategy/pdf/ENG_lsa20220831.pdf

*6        Více informací naleznete ve Zprávě Bridgestone 3.0 Journey (Integrovaná zprava 2022) a v oddílu o trvalé udržitelnosti na webových stránkách společnosti Bridgestone.

https://www.bridgestone.com/ir/library/integrated_report/index.html

https://www.bridgestone.com/responsibilities/index.html

*7        Společnost Bridgestone Group etablovala svou korporátní iniciativu „Bridgestone E8 Commitment“, která pomáhá realizovat její vizi: „Bridgestone bude na cestě do roku 2050 i nadále poskytovat společnosti a zákazníkům hodnotu jako firma nabízející trvale udržitelná řešení.“ Tento závazek slouží managementu společnosti jako kompas a současně je prostředkem pro získání důvěry budoucích generací. „Bridgestone E8 Commitment“ tvoří osm jedinečných hodnot společnosti Bridgestone, které v angličtině začínají na písmeno „E“ (Energy (energie), Ecology (ekologie), Efficiency (hospodárnost), Extension (rozšíření), Economy (ekonomika), Emotion (emoce), Ease (snadnost) a Empowerment (posílení postavení)). Bridgestone Group se zavazuje, že bude svými jedinečnými cíli a procesy tyto hodnoty vytvářet společně se zaměstnanci, společností, partnery a zákazníky, a přispívat tak k realizaci trvale udržitelné společnosti.

https://www.bridgestone.com/corporate/news/pdf/2022030101.pdf

 

Bridgestone v Evropě, na Středním východě, v Indii a Africe:

Bridgestone v Evropě, na Středním východě, v Indii a Africe (Bridgestone EMIA) je regionální strategickou obchodní jednotkou společnosti Bridgestone Corporation, globálního lídra v oblasti pneumatik a řešení pro trvale udržitelnou mobilitu. Společnost Bridgestone EMIA se sídlem v belgickém Zaventemu má více než 20 000 zaměstnanců a podniká ve 40 zemích svého regionu.

Bridgestone nabízí rozmanité produktové portfolio prémiových pneumatik a vyspělých řešení pro mobilitu. Podnikovou vizí je poskytovat společnosti a zákazníkům přidanou hodnotu jako firma nabízející trvale udržitelná řešení. Významnou roli přitom hraje iniciativa Bridgestone E8 Commitment, která je široce pojatým, globálním závazkem. Bridgestone v něm jasně definuje hodnoty, na jejichž základě dodává své produkty a služby společnosti, zákazníkům a budoucím generacím, a to s pozorností zaměřenou na následujících osm oblastí: energie (Energy), ekologie (Ecology), hospodárnost (Efficiency), rozšíření (Extension), ekonomika (Economy), emoce (Emotion), snadnost (Ease) a posílení postavení (Empowerment). Tyto oblasti jsou kompasem pro usměrňování strategických priorit, rozhodování a dalších kroků ve všech oblastech podnikání.

Více informací o společnosti Bridgestone v regionu EMIA naleznete na webových stránkách www.bridgestone-emia.com a press.bridgestone-emia.com. Sledujte nás na portálech Facebook, Instagram, YouTube a LinkedIn.